Hlavní strana >> Inženýrská geodézie >> účelové mapy 
 
 
 

...o účelových mapách

Mapami účelovými jsou vždy mapy velkých měřítek, které obsahují kromě prvků základní (podkladové) mapy zákres dalších prvků, jevů a objektů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem země, pro který vznikly. Tyto mapy se využívají pro plánovací, projektové, provozní, evidenční, dokumentační a jiné účely.

Účelové mapy vznikají přímým měřením a zobrazením, případně přepracováním nebo částečným odvozením ze stávajících map. Nejrozšířenějším polohopisným podkladem pro jejich tvorbu je katastrální mapa.

účelové mapy se člení na

  1. účelové mapy základního významu (základní)
  2. mapy podzemních prostor
  3. účelové mapy ostatní

ad 1)

  • technická mapa města - TMM
  • základní mapa závodu - ZMZ
  • základní mapa dálnice - ZMD
  • základní mapa letiště - ZML
  • jednotná železniční mapa stanic a tratí - JŽMST

ad 2)

  • mapy jeskyň a podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra

ad 3)

  • zejména mapy sloužící pro projektové účely, mapy pro provozní potřeby organizací, pro pozemkové úpravy, mapy lesnické a vodohospodářské, geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb, mapy sídlišť a mapy sloužící pro dokumentaci památkových objektů

 

Výsledkem tvorby účelové mapy může být mapa grafická, číselná nebo digitální. Volba kvality přesnosti účelové mapy spolu s volbou měřítka vychází z účelu, pro který je mapa tvořena.

Účelové mapy se mohou vyhotovovat v libovolných rozměrech mapového rámu a v obecném kladu listů. Musí však obsahovat přehled kladu listů vyhotovených map.

 

 
Aleš Wojnar, Poštovní 128, 739 61 Třinec, tel.: +420 558 958 663, +420 608 435 289, e-mail: ales.wojnar@volny.cz